Firma szkoleniowa
Kształcenie

Jak założyć i prowadzić firmę szkoleniową ?

Aby prawidłowo kształtować swoją karierę zawodową powinniśmy pamiętać o tym, że niezależnie od tego, na jakim etapie zawodowym jesteśmy bezwzględnie powinniśmy inwestować w siebie. Mam na myśli poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności, czyli kształcenie się.

Każdy szanujący się pracodawca dba o swoich pracowników gwarantując im odpowiednie pakiety kursów i szkoleń, bo wie, że to przełoży się na kondycję firmy.

Jako osoba fizyczna również powinniśmy dbać o samorozwój, ponieważ zdobywając dodatkową, praktyczną wiedzę i doświadczenie stajemy się dla pracodawców cennym pracownikiem.

Powyższe kwestie sprawiają, że zapotrzebowanie na szkolenia ciągle wzrasta, a branża szkoleniowa kwitnie. W niniejszym artykule przybliżę temat od innej strony, w mianowicie, podpowiem, jak założyć własną firmę szkoleniową.

Firma szkoleniowa to jednostka świadcząca usługi w ramach pozaszkolnego uzupełniania, poszerzania lub zmiany profilu posiadanego wykształcenia zawodowego przez osoby dorosłe, pracujące lub poszukujące pracy. Zaliczane są one do pozostałej działalności oświatowej.

Rodzaje szkoleń:

 • miękkie, czyli takie, które pozwalają nam na nabycie m.in. umiejętności poszukiwania pracy, radzenia sobie ze stresem lub trudnym klientem
 • twarde, czyli związane z nabyciem konkretnych kwalifikacji zawodowych

Za sprawą pandemii bardzo popularne stały się szkolenia online realizowane za pośrednictwem platformy e-learningowej zamieszczonej na stronie danej firmy szkoleniowej. Uczestnik szkolenia wykupuje dostęp do bazy i wówczas ma możliwość odsłuchania wykładu lub wykonania ćwiczeń oraz pobranie materiałów dydaktycznych. Szkolenie e-learningowe kończy się zazwyczaj testem dającym możliwość oceny zrozumienia i opanowania wyłożonego zagadnienia.

Większość usług szkoleniowych nie jest uznawanych za działalność regulowaną w związku z tym nie ma potrzeby zdobywania odpowiednich koncesji, zezwoleń czy licencji. Są jednak wyjątki.

Wstępne wymagania, jakie powinna spełniać firma szkoleniowa – wyjątki:

 • firma zajmująca się organizacją szkoleń w zakresie środków ochrony roślin powinna posiadać wpis do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa
 • firma zajmująca się kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych powinna posiadać wpis do rejestru podmiotów prowadzących taki ośrodek
 • firma zajmująca się szkoleniem kierowców powinna posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 • firmy szkoleniowe ubiegające się o zlecenia na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane z Funduszu Pracy, PFRON lub funduszy pomocowych Unii Europejskiej powinny być wpisane do rejestru Wojewódzkich Urzędów Pracy
 • firmy świadczące usługi szkoleniowe na publicznym rynku, np. kursy zawodowe powinny posiadać akredytację kuratora oświaty właściwego dla lokalizacji usługi. O przyznanie takiej akredytacji może się ubiegać placówka, która prowadzi minimum rok kształcenie w zakresie objętym wnioskiem.

Dopuszczalne formy prowadzenia szkoleń:

Prowadząc firmę szkoleniową, przedsiębiorca może to robić w dowolnej formie, poza spółką partnerską (która jest zarezerwowana dla wolnych zawodów). Możliwe jest również świadczenie usług szkoleniowych w formie działalności nierejestrowanej.

Zasady wydawania przez firmę szkoleniową dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia:

Wydanie uczestnikowi szkolenia certyfikatu jego ukończenia nie jest tak prostą sprawą, bowiem niektóre z nich, szczególnie te, które dają kursantowi konkretny zakres uprawnień, wymagają zatwierdzenia przez stowarzyszenia zrzeszające przedstawicieli danej branży. Dyplom, certyfikat, zaświadczenie – to najczęściej dowód zdanego egzaminu potwierdzający udział w szkoleniu/kursie. Wiele nazw na jeden i ten sam papierek? Nie. Różnica polega na tym, czy firma szkoleniowa działa w oparciu o wpis do rejestru, czy też prowadzi zajęcia edukacyjne na bazie swoich własnych autorskich programów, które merytorycznie są równie dobrze przygotowane. Są firmy szkoleniowe, które chcą być wpisane do rejestru, a są też takie, którym jest to zupełnie niepotrzebne.

Jak założyć firmę szkoleniową ?

 • na formularzu CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej): decydując się na jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną
 • składając wniosek do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego): spółkę prawa handlowego (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna)

Inne, ważne informacje:

 • podstawowy numer PKD (w Polskiej Działalności Gospodarczej) dla firmy szkoleniowej to 85.59B, czyli jako „pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”
 • aby zostać szkoleniowcem zazwyczaj nie trzeba posiadać żadnych uprawnień poza ścisłymi specjalizacjami, np. BHP
 • by założyć działalność szkoleniową nie potrzeba również dużych nakładów finansowych na start. Większość szkoleniowców prowadzi własne, jednoosobowe firmy, specjalizujące się w przekazywaniu różnorodnej wiedzy, bądź z biegiem czasu rozwija biznes i zatrudnia kilka osób

Możliwe formy opodatkowania:

Przedsiębiorca zakładając firmę szkoleniową ma do wyboru trzy formy opodatkowania:

 • na zasadach ogólnych (skala podatkowa)
 • podatek liniowy
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Dokonując wyboru odpowiedniej formy opodatkowania przedsiębiorca powinien oszacować planowany przychód oraz koszty. Prowadząc firmę szkoleniową, od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorca może również dokonać wyboru opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego w stawce 8,5%. Wyjątkiem dla karty podatkowej jest udzielanie lekcji na godziny, czyli korepetycji.

Więcej informacji na temat obowiązków firm szkoleniowych

Dodaj komentarz