Masz problem z odzyskaniem pieniędzy? Ratunkiem może okazać się wpis do BIG
Fundusze

Masz problem z odzyskaniem pieniędzy? Ratunkiem może okazać się wpis do BIG

BIG to inaczej Biuro Informacji Gospodarczej. Jest to podmiot prowadzący określoną działalność gospodarczą, a konkretnie musi to być spółka akcyjna o kapitale zakładowym nie mniejszym niż 4 mln zł.

. W Polsce funkcjonuje kilka tego typu biur. Wymieniają się one informacjami. Są to:

 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor)
 • Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • KBIG – Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych

Biura są prowadzone na podstawie przepisów Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Jakie są zadania BIG?

Biura Informacji Gospodarczej pośredniczą w udostępnianiu informacji gospodarczych, w szczególności informacji na temat dłużników. Udostępnianie polega na przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli, ich przechowywaniu i ujawnianiu. Każde z tych biur działa samodzielnie i prowadzi własną listę dłużników. Poza tym mogą również

 • przetwarzać archiwalne informacje gospodarcze dla celów statystycznych, dotyczących dłużników niebędących konsumentami
 • uzyskiwać na zlecenie klienta Biura danych z rejestru PESEL
 • uzyskiwać i przetwarzać w zakresie uzasadnionym wykonywaniem ustawowych uprawnień lub obowiązków danych z różnych rejestrów, np. CEiDG, KRS, czy krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
 • uzyskiwać na zlecenie klienta Biura i przetwarzać w zakresie uzasadnionym wykonywaniem ustawowych uprawnień lub obowiązków danych z rejestrów: Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości oraz Rejestru Należności Publicznoprawnych
 • dokonywać analizy wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem
 • zarządzać majątkiem Biura
 • prowadzić działalność szkoleniową lub edukacyjną w zakresie objętym działalnością Biura

Kto może złożyć zapytanie do BIG?

Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go informacji gospodarczych przechowywanych przez BIG.

Dostęp w zakresie informacji gospodarczych dotyczących dłużników będących konsumentami jest bezpłatny, jeżeli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy. W pozostałych przypadkach dostęp podlega opłacie zgodnie z obowiązującym w Biurze cennikiem.

W jakich sytuacjach wierzyciel może przekazać informacje o dłużniku do BIG ?

Z uwagi na poważne dla dłużników skutki wpisu do BIG istnieją ściśle określone zasady regulujące powyższą kwestię, które zostały wyszczególnione w art. 14 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Osoba, która została poszkodowana wskutek działania nieuczciwego przedsiębiorcy (np. w związku z niewykonaną umową zlecenia czy niezapłaconym wynagrodzeniem za pracę), może również złożyć wniosek o wpis przedsiębiorcy do BIG na wskazanych powyżej warunkach. Biuro służy również do sprawdzania informacji o przyszłych kontrahentach – na przykład osoba planująca zakup mieszkania może w ten sposób sprawdzić sytuację finansową dewelopera.