wsparcie przedsiębiorstw
Fundusze

Pomoc ekonomiczna dla firm – z czego można w dalszym ciągu skorzystać ?

Odmrażanie gospodarki trwa, wydaje się, że wszystko zaczyna wracać powoli do normy. No właśnie, powoli, bo skutki COVID-19 jeszcze długo będziemy odczuwali wszyscy, zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy. Dzisiejszym artykułem chcę przypomnieć, że w dalszym ciągu można uzyskać wsparcie na dalszą działalność firmy i wsparcie dla pracowników w tej trwającej nadal sytuacji. Oto programy pomocowe:

Tarcza antykryzysowa

 1. Skorzystanie z niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy (usługa online). Pożyczkę taką mogą otrzymać przedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to pożyczka do kwoty 5 tys. zł. wypłacana jednorazowo. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy. Początek spłaty następuje po 3 miesięcznym okresie karencji. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj
 2. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (usługa online). Przedsiębiorca otrzyma środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów z prowadzonej działalności. Świadczenie to może być wypłacane kilkakrotnie, ale nie więcej niż 3 razy. Wysokość 2080 zł lub 1300 zł. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj
 3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. To świadczenie przysługuje w przypadku spadku obrotów, z Funduszu Pracy, na pokrycie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości spadku obrotów. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj
 4. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP. Przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z udogodnień w pożyczce unijnej dla MŚP. Nowe warunki i zasady spłaty pożyczek unijnych:
 • dodatkowa, co najmniej 6-miesięczna karencji w spłacie kapitału;
 • 4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań, czyli zawieszenie spłat na okres 4 miesięcy 
 • obniżenie oprocentowania pożyczek;
 • brak podwyższonych odsetek w odniesieniu do zaległości wynikających z COVID-19 oraz nie podejmowanie działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy.

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj

5. Większe dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności zatrudnionego pracownika. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj

6. Umorzenie zaległości podatkowej (usługa online).Jeśli przedsiębiorca ma problem ze spłatą zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub zapłatą opłaty prolongacyjnej Urząd Skarbowy może anulować ich zapłatę, żeby nie stracić płynności finansowej. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj

7. Brak opłat za abonament i opłaty audiowizualnych. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj

8. Odliczenie kosztów B+R od dochodu. Chodzi tu o koszty działalności badawczo-rozwojowej, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, już przy wpłacaniu zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj

9. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj

10. Ulga IP Box. Mowa tu o prawach własności intelektualnej. Nowa regulacja daje możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej już w rozliczanych w trakcie roku podatkowego w zaliczkach na podatek (a nie dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym), w stosunku do kwalifikowanego dochodu uzyskiwanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj

11. Niższe zaliczki na PIT/CIT (usługa online). Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj

12. Uzyskanie dofinansowania na prowadzenie swojej działalności. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj

13. Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu. Przedsiębiorca ma możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość darowizny (pieniężnej lub rzeczowej) przekazanej na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem, na rzecz:

 • podmiotów świadczących opiekę zdrowotną
 • Agencji Rezerw Materiałowych
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych
 • domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy, domów pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj

14. Późniejsza zapłata lub rozłożenie na raty należności ZUS. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju

 1. Dla mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 1 do 249 pracowników) . Finansowanie opiera się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych dostępnych w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu. Po spełnieniu określonych kryteriów (w tym: utrzymanie działalności i utrzymanie zatrudnienia), po 12 miesiącach do 75 proc. wartości subwencji może zostać umorzone. Więcej informacji na ten temat oraz wykaz banków znajduje się tutaj
 2. Dla dużych firm (zatrudniających co najmniej 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln złotych). Finansowanie dużych przedsiębiorstw ma charakter indywidualny i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe, realizowane bezpośrednio przez PFR. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj

Interaktywna mapa subwencji z podziałem na powiaty znajduje się tutaj (stan na 7 lipca 2020 r.)

Pakiet pomocowy Banku Gospodarstwa Krajowego

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać ze specjalnych rozwiązań, przygotowanych przez BGK we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym.

Termin wprowadzenia poszczególnych rozwiązań z pakietu pomocowego dla firm jest uzależniony m.in. od przeprowadzenia zmian ustawowych, wymaganych notyfikacji KE, uzyskania zgód Komisji Nadzoru Finansowego oraz umów z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi.

 1. Dla mikro i małych firm to m.in. gwarancje de minimis, gwarancje biznesmax, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i wiele innych. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj
 2. Dla średnich firm to m.in. również gwarancje de minimis, gwarancje biznesmax, pożyczki płynnościowe POIR i wiele innych. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj
 3. Dla dużych firm to gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych i dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj

Dodaj komentarz