Praca

Własna działalność bez rejestracji w praktyce

Prowadzenie własnej działalności to plusy i minusy.

Plusem jest to, że pozwala ona swobodnie zarządzać czasem i pieniędzmi, ponieważ osoba prowadząca działalność sama ustala godziny pracy, decyduje o inwestycjach i kierunku rozwoju firmy.

Minusy to odpowiedzialność związana z prowadzeniem firmy, dbaniem o jej rozwój oraz ponoszenie kosztów związanych z ubezpieczeniem lub podatkami.

Nie wszyscy wiedzą, że od 30 kwietnia 2018 roku istnieją przepisy pozwalające na prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej.

Działalność bez rejestracji jest możliwa

W art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców zamieszczony został następujący zapis:

Art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców:
” Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. …), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.”

Wyjątki

 • z tego przepisu nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, których prowadzenie działalności wymaga koncesji, pozwoleń lub licencji, na przykład prowadzenie działalności w zakresie przewozów lotniczych, ochrony mienia i osób czy wytwarzania, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją
 • usługi agroturystyczne rolników i handel wyrobami rolniczymi też są wyłączone z tej działalności
 • zabronione jest prowadzenie działalności niezarejestrowanej w formie spółki cywilnej

Zwrócić należy uwagę również na to, że prowadzenie działalności bez rejestracji to wykonywanie czynności na własny rachunek, a więc w rozumieniu przepisów tak na prawdę nie jest to działalność gospodarcza.

Od 1 stycznia 2021 roku płaca minimalna wynosi 2800 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa w przypadku umów cywilnoprawnych wynosi 18,30 zł.

Jaki jest cel prowadzenia działalności bez rejestracji?

 • umożliwia prowadzenie własnego biznesu na mniejszą skalę
 • jest to szansa dla początkujących przedsiębiorców, którzy potrzebują czasu na rozwój firmy, aby wypracowali większe zyski
 • pozwala spróbować swoich sił w biznesie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów
 • pozwala przetestować pomysł na biznes

Działalność bez rejestracji – przywileje

 • nie trzeba opłacać składek do ZUS-u. Przedsiębiorcy, którzy nie zarejestrowali firmy, zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczanie społeczne i Fundusz Pracy, a nawet składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • osoba prowadząca niezarejestrowaną firmę jest zwolniona z VAT (zwolnienie podmiotowe na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Jednak nie każdy rodzaj działalności może korzystać ze zwolnienia do limitu 200 000 zł obrotów rocznie, o czym mówi art. 113 ust. 13 pkt 1–2 ustawy o VAT
 • osoby prowadzące niezarejestrowaną działalność mogą wystawiać faktury niezależnie od tego, czy są czynnymi podatnikami VAT, czy też korzystają ze zwolnienia
 • nie jest wymagane prowadzenie księgowości. Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o VAT trzeba natomiast posiadać ewidencję sprzedaży, tzw. uproszczony rejestr sprzedaży. W ewidencji tej należy ujmować sprzedaż za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Rejestr sprzedaży pozwoli w prosty sposób ustalić moment przekroczenia określonego w ustawie limitu przychodów.

Działalność bez rejestracji – obowiązki

 • obowiązek opłacania podatku dochodowego. Tego typu zarobek stanowi bowiem przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu. Stawka podatku w tym przypadku to 17% lub 32% – po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego (przychody z działalności niezarejestrowanej sumujemy z pozostałymi przychodami, np. z tytułu umowy o pracę)
 • w razie uzyskania w danym miesiącu przychodu wyższego od połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia, konieczne stanie się zarejestrowanie firmy w CEIDG (w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym przekroczony zostanie limit przychodów) i dopełnienie pozostałych formalności związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej

Brak zarejestrowanej działalności nie oznacza zwolnienia z respektowania innych przepisów, na przykład praw konsumenta takich jak reklamacje, zwroty itp.

Więcej informacji na temat niezarejestrowanej działalności znajduje się tutaj.

Jeśli ten wpis okazał się dla Ciebie przydatny, udostępnij go, może innym też się przyda.