Kursy

Kursy to cykle zajęć edukacyjnych służące zdobyciu wiedzy i umiejętności w określonym zakresie. Stanowią pozaszkolną formę kształcenia ustawicznego. Prowadzone są według programów nauczania uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczestnictwo w kursach ma na celu uzyskanie uprawnień zawodowych lub prawa do kontynuacji nauki na wyższych poziomach kształcenia albo zaspokojenie własnej ciekawości lub osobistych aspiracji. Na zakończenie nauki uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia kursu oraz w przypadku kursów zawodowych uczestnicy otrzymują dodatkowo zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej upoważniające kursanta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z daną dziedziną (danym zawodem)

Wyróżniamy następujące formy pozaszkolne kształcenia ustawicznego:

  • kwalifikacyjne kursy zawodowe
  • kursy umiejętności zawodowych
  • kursy kompetencji ogólnych
  • turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników
  • inne kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – informacje w „pigułce”:

  • dla kogo są kursy kwalifikacyjne ? – dla każdej osoby, która ukończyła 18 lat; czasem wymagane jest świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej. Aby móc uzyskać tytuł zawodowy trzeba mieć ukończoną szkołę średnią (matura nie jest wymagana)
  • kto organizuje kursy zawodowe ? – szkoły publiczne oraz szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych; publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego; ośrodki doskonalenia zawodowego; placówki kształcenia praktycznego; a także określone przepisami prawa instytucje rynku pracy i podmioty prowadzące działalność oświatową.
  • ile trwają kursy zawodowe ? – w zależności od nauczanej kwalifikacji trwają zwykle od 2 do 4 semestrów
  • jak wygląda tryb nauczania ? – mogą być prowadzone w trybie stacjonarnym, wówczas zajęcia muszą odbywać się minimum 3 dni w tygodniu, oraz w trybie zaocznym. W tym przypadku zajęcia muszą odbywać się minimum raz na dwa tygodnie przez dwa dni (zwykle są to weekendy)

Dlaczego warto ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy ?

ponieważ ich programy nauczania wyznają zasadę „minimum teorii, maksimum praktyki”, czyli inaczej mówiąc – kładą nacisk tylko na te kwestie, które są faktycznie przydatne w danym zawodzie.

Przydatne strony: