Szkoły

W aktualnym systemie kształcenia osoby dorosłe mają wiele możliwości zdobywania, podnoszenia i aktualizowania wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych. Na poziomie szkolnym mogą zdobywać wykształcenie ogólne, natomiast przez szkolne i pozaszkolne formy edukacji – kwalifikacje zawodowe.

Podstawowe możliwości uzupełniania wykształcenia ogólnego dla osób dorosłych:

  • osoby, które ukończyły 18 rok życia lub ukończą go w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły, mogą uzupełniać wykształcenie ogólne w szkołach dla dorosłych już na poziomie podstawowym (po zdaniu egzaminów z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (Ustawa o Systemie Oświaty)
  • osoby posiadające wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne mogą kontynuować naukę w czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, które umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Możliwości uzupełniania kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe:

  • osoby dorosłe chcące zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe mogą dokonać tego między innymi w szkołach policealnych dla dorosłych, Ta możliwość przeznaczona jest dla osób z wykształceniem średnim (matura nie jest wymagana). Nauka wówczas trwa nie dłużej niż 2,5 roku i po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie umożliwia uzyskanie dyplomu technika w danej branży.

Formy kształcenia w szkołach dla dorosłych:

  • stacjonarna – nauka odbywa się co najmniej przez trzy dni tygodniu
  • zaoczna – nauka odbywa się co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni (z reguły są to weekendy)
  • eksternistyczna – ten tryb nauczania nie wymaga obecności osoby na zajęciach szkolnych. Polecany szczególnie dla osób pracujących lub mieszkających w dalekiej odległości od uczelni, jednak nie wszystkie szkoły oferują ten tryb nauki.

Zasady kształcenia w szkołach dla dorosłych:

  • kształcenie dla dorosłych odbywa się w cyklu semestralnym, a osoby pobierające naukę posiadają status słuchacza
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie świadectwa potwierdzającego ukończenie szkoły dla dorosłych lub uzyskanie kwalifikacji w zawodzie przeprowadzane są przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Dotyczy to zarówno formy stacjonarnej, zaocznej, jak i eksternistycznej (Rozdział I, Art. 10 Ustawy o Systemie Oświaty)

Lista Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych w Polsce

Przykładowe ogólnopolskie sieci szkół dla dorosłych