umowa barterowa
Praca

Umowa barterowa – dobry sposób na rozpoczęcie współpracy między podmiotami

Barter to rodzaj umowy, która należy do kategorii tzw. umów nienazwanych. Są to transakcje bezgotówkowe, polegające na wzajemnej wymianie towarów lub usług o możliwie jednakowej wartości (usługa za usługę, towar za towar, towar na usługę, usługa na towar). Żadne przepisy nie podają jednoznacznej definicji umowy barteru, ale największe prawdopodobieństwo wykazuje ona do uregulowanej w Kodeksie Cywilnym umowy zamiany (Tytuł XII, art.603-604 Kodeksu Cywilnego), ponieważ podobnie jak ona, umowa barterowa przenosi własność ona nabywcę.

Brak regulacji odnoszących się bezpośrednio do umowy barteru czyni ją bardzo elastyczną. Do jej zawarcia nie jest konieczna forma pisemna, a to, co się w niej znajdzie ma służyć głównie stronom umowy.

Co powinna zawierać umowa barterowa zawarta na piśmie ?

  • data i miejsce zawarcia umowy
  • dokładne wskazanie stron zawierających umowę (również dane osób upoważnionych i podstawę umocowania)
  • ilość, jakość oraz wartość towarów/usług (lub ich opis). To najważniejszy punkt umowy stanowiący jej fundament
  • terminy i warunki dostaw
  • określenie uprawnień stron w przypadku oraz zasad postępowania w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy (np. wezwanie do prawidłowego wykonania umowy, odstąpienie od umowy, kara)
  • w umowie powinno się wskazać także sąd właściwy do rozpatrywania sporów (np. sąd arbitrażowy)
  • załączniki (jeśli istnieje taka konieczność)

Decydując się na umowę barteru ważne jest, aby wycena wymienianych świadczeń nie budziła zastrzeżeń urzędu skarbowego (np. znaczne zaniżanie cen towaru w stosunku do cen rynkowych).

Jakie są zasady rozliczania umowy barterowej ?

W umowie barterowej stosuje się przepisy o sprzedaży. Każda ze stron takiej umowy jest jednocześnie sprzedawcą i nabywcą. Zapłata za towar/usługę następuje nie w formie pieniężnej, a w formie innego towaru/usługi, które powinny mieć równą wartość (mogą też mieć różną wartość, jeśli tak umówią się strony) , dlatego przedmiotem opodatkowania w tego typu umowach jest zawsze przychód realizowany w cenie towarów (czyli w naturze). Zawierając umowę barterową na piśmie strony będą musiały więc zapłacić podatek dochodowy (art. 12 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)

Transakcje barterowe podlegają też przepisom o VAT, ponieważ mamy tu do czynienia z obrotem, który podlega opodatkowaniu. Z charakteru umowy barterowej wynika, że czynności wykonywane przez strony można uznać za odpłatną dostawę towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Zgodnie z przepisami nie musi mieć jedynie formy pieniężnej. Może to być również świadczenie o charakterze rzeczowym. W związku z tym, że każda ze stron umowy jest jednocześnie sprzedawcą i nabywcą, należy wystawić dwie faktury. Zatem obie strony będą musiały zapłacić również podatek VAT (art. 29a ust. 1 i ust.6 Ustawy o podatku od towarów i usług)

Przydatne strony:

Stawki podatku VAT obowiązujące w latach 2020-2021

Zasady rozliczania umowy barterowej

Dodaj komentarz