Dla kogo i po co organizuje się egzaminy eksternistyczne
Kształcenie

Dla kogo i po co organizuje się egzaminy eksternistyczne?

W erze cyfrowej transformacji, egzamin eksternistyczny nabiera nowego znaczenia, stając się nie tylko narzędziem sprawdzania wiedzy, ale również symbolem samodzielnej nauki. W dobie, gdy klasyczne metody edukacji są coraz częściej poddawane krytyce, ten alternatywny sposób zdobywania i potwierdzania umiejętności zdobywa na popularności. Czy jest to przyszłość edukacji? Zanurzmy się w fascynujący świat egzaminów eksternistycznych, aby dowiedzieć się więcej.

Definicja i cechy egzaminu eksternistycznego

Egzamin eksternistyczny to specyficzna forma sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji, która umożliwia zdobycie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, średniej lub zawodowej bez konieczności regularnego uczęszczania do szkoły. Egzaminy eksternistyczne są skierowane przede wszystkim do osób, które z różnych powodów nie mogły kontynuować tradycyjnej edukacji. Istotną cechą tego typu egzaminów jest fakt, że kandydat samodzielnie przygotowuje się do nich, a następnie przystępuje do egzaminu pod nadzorem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej obowiązuje sprawdzenie, czy osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego spełnia wymagania formalne i czy posiada niezbędną wiedzę do zdania egzaminu. W przypadku egzaminów eksternistycznych, kandydat musi wykazać się wiedzą i umiejętnościami na poziomie określonym przez podstawę programową dla danego etapu edukacyjnego lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. Egzamin eksternistyczny zawodowy obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną.

Osoba, która zdała egzamy eksternistyczne, otrzymuje odpowiednie świadectwo, które jest równoznaczne ze świadectwem uzyskanym po ukończeniu szkoły w tradycyjny sposób. W ten sposób egzaminy eksternistyczne umożliwiają zdobycie kwalifikacji edukacyjnych lub zawodowych bez konieczności uczęszczania do szkoły, co jest szczególnie korzystne dla osób dorosłych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Okręgowe komisje egzaminacyjne są odpowiedzialne za organizację i przeprowadzanie egzaminów eksternistycznych. Ich zadaniem jest zapewnienie, że egzaminy są przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami, a także ocena wyników egzaminów. W przypadku egzaminu eksternistycznego zawodowego, komisja egzaminacyjna ocenia również praktyczne umiejętności kandydata.

Zalety i wyzwania związane z nauką eksternistyczną

Egzamin eksternistyczny otwiera nowy wymiar samodzielnej nauki, umożliwiając zdobycie świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego bez konieczności codziennego uczęszczania do szkoły. To rozwiązanie pozwala na skupienie się na konkretnych obszarach wiedzy, które są najważniejsze dla danego zawodu, zamiast na szerokim spektrum tematów. Jednak ten rodzaj edukacji wiąże się z wyzwaniem samodyscypliny, wymaga bowiem samodzielnego organizowania procesu nauki, co może być trudne dla osób, które lepiej funkcjonują w strukturyzowanym środowisku szkolnym.

Osoba dopuszczona do egzaminu eksternistycznego musi zdać zarówno część pisemną, jak i praktyczną. W uzasadnionych przypadkach, kiedy egzaminant nie jest w stanie zdać części praktycznej, komisja okręgowa może zdecydować o zwolnieniu z tej części. To jednak wymaga dowodu wniesienia odpowiedniego wniosku i przedstawienia solidnych argumentów. Warto podkreślić, że egzamin eksternistyczny jest trudniejszy od tradycyjnego, ponieważ egzaminowany musi wykazać się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również umiejętnościami praktycznymi.

Przygotowanie do egzaminu eksternistycznego – strategie i narzędzia

Przygotowanie do egzaminu eksternistycznego wymaga starannego planowania i wykorzystania odpowiednich narzędzi. W pierwszej kolejności, kandydat musi złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu, a następnie uiścić wymagane opłaty. Warto zauważyć, że proces ten jest dostępny nie tylko dla uczniów, ale również dla dorosłych, którzy pragną poszerzyć swoje kwalifikacje.

Wybór materiałów do nauki jest kluczowy w procesie przygotowania do egzaminów eksternistycznych. Zaleca się korzystanie z podręczników, materiałów online oraz specjalistycznych aplikacji, które pomagają w zrozumieniu i utrwalaniu wiedzy. Pamiętaj, że zakres materiału do nauki powinien być zgodny z wymaganiami określonymi przez organy egzaminacyjne.

Planowanie czasu jest nieodłącznym elementem procesu przygotowania do egzaminu. Warto ustalić harmonogram nauki, który pozwoli na systematyczne przyswajanie wiedzy. Pamiętaj, że regularne powtarzanie materiału jest kluczem do sukcesu na egzaminach eksternistycznych.

Przygotowanie do egzaminu eksternistycznego to nie tylko nauka, ale również dbanie o swoje samopoczucie. Regularny odpoczynek, zdrowa dieta i aktywność fizyczna mogą poprawić koncentrację i zdolność do zapamiętywania. Pamiętaj, że zdrowy styl życia ma bezpośredni wpływ na efektywność nauki.

Na koniec warto wspomnieć, że proces przygotowania do egzaminu eksternistycznego to również okazja do rozwoju umiejętności samodzielnej nauki. Dzięki temu procesowi, kandydat ma możliwość rozwoju swoich kompetencji, które będą przydatne nie tylko podczas egzaminu, ale również w przyszłym życiu zawodowym.

Rola i znaczenie samodzielnej nauki w procesie egzaminu eksternistycznego

Egzamin eksternistyczny stanowi platformę, która umożliwia kandydatom przystąpienie do egzaminu bez konieczności uczęszczania do szkoły. Jest to forma edukacji, która zdecydowanie podkreśla rolę i znaczenie samodzielnej nauki. Kandydat musi samodzielnie zorganizować i zaplanować swoją naukę, co z kolei rozwija umiejętności zarządzania czasem oraz samodyscyplinę.

W procesie egzaminu eksternistycznego, kandydat ma prawo do zwolnienia z obowiązku uczęszczania do szkoły na podstawie decyzji dyrektora placówki, w której zamierza przystąpić do egzaminu. W terminie określonym przez dyrektora, kandydat musi ubiegać się o dopuszczenie do zdania egzaminu. To dopuszczenie jest kluczowe dla możliwości przystąpienia do egzaminu i jest uzależnione od spełnienia pewnych wymagań, takich jak zaliczenie określonej liczby godzin praktyki w wybranym zawodzie.

W przypadku niepowodzenia, kandydat ma prawo do ponownego przystąpienia do egzaminu rok później. Jest to ważne, ponieważ umożliwia kandydatom dalszą samodzielną naukę i doskonalenie swoich umiejętności. Tym samym, egzamin eksternistyczny staje się nie tylko formą sprawdzania wiedzy, ale również motywacją do ciągłego uczenia się i doskonalenia.

 • Przystąpienie do egzaminu eksternistycznego wymaga samodzielnej organizacji i planowania nauki.
 • Kandydat ma prawo do zwolnienia z obowiązku uczęszczania do szkoły na podstawie decyzji dyrektora i musi ubiegać się o dopuszczenie do zdania egzaminu w określonym terminie.
 • W przypadku niepowodzenia, kandydat ma prawo do ponownego przystąpienia do egzaminu rok później, co motywuje do dalszej samodzielnej nauki.

Przegląd dostępnych egzaminów eksternistycznych i ich specyfika

W Polsce dostępne są różne formy egzaminów eksternistycznych, które pozwalają osobom w różnym wieku na potwierdzenie swojej wiedzy i umiejętności. Warunki przystąpienia do takiego egzaminu są regulowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE), która udostępnia wszystkie niezbędne informacji na swojej stronie internetowej oraz poprzez infolinię. Osoby, które ukończyły 18 lat, mogą przystąpić do egzaminu eksternistycznego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum lub technikum.

Specyfika egzaminów eksternistycznych polega na tym, że osoba zdająca taki egzamin musi samodzielnie przygotować się do niego, bez udziału szkoły. Przygotowanie do egzaminu obejmuje nie tylko zdobycie wiedzy, ale także umiejętność jej zastosowania w praktyce. Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować do CKE, zarówno telefonicznie, jak i przez mail.

Wśród dostępnych egzaminów eksternistycznych można wymienić egzamin ósmoklasisty, maturalny, zawodowy czy egzamin na prawo jazdy. Każdy z nich ma swoją specyfikę i wymaga od osoby zdającej innego przygotowania. Szczegółowe informacje na temat tych egzaminów, w tym warunki przystąpienia do nich, terminy, zasady oceniania, są dostępne na stronie CKE oraz w Biurach Edukacji.

Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się po to, aby umożliwić osobom dorosłym ukończenie określonego typu szkoły dla dorosłych:

 • szkoły podstawowej
 • liceum ogólnokształcącego
 • branżowej szkoły I stopnia
 • branżowej szkoły II stopnia

Do egzaminów eksternistycznych mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i nie są uczniami szkół ani dziennych, ani wieczorowych.

Przystąpienie do egzaminu eksternistycznego musi być poprzedzone ukończeniem kursu eksternistycznego dla danego typu szkoły dla dorosłych. Kurs trwa 9 miesięcy, realizowany jest w formie zaocznej, co 2 weekend.

Kiedy są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne ?

Sesje egzaminacyjne są organizowane dwa razy w roku:

 • w sesji jesiennej od 1 do 31 października
 • w sesji zimowej od 1 do ostatniego dnia lutego

Harmonogram egzaminów ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 30 dni przed ‎rozpoczęciem sesji na stronie internetowej CKE

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin eksternistyczny ?

Należy uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu. Osoba, która ‎zdała egzaminy eksternistyczne otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły danego typu, ‎wydane przez komisję okręgową.

Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminów eksternistycznych ?

Po ukończeniu kursu eksternistycznego z zakresu danego typu szkoły, słuchacz nie później niż na dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji ‎egzaminacyjnej składa do ‎okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminów (pobierz wniosek). OKE podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego ‎osoby, która złożyła wniosek. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku osoba ‎ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych zostaje pisemnie ‎poinformowana przez dyrektora OKE o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. W ‎przypadku zakwalifikowania osoby, dyrektor OKE informuje ją o konieczności złożenia ‎deklaracji oraz dowodu wniesienia opłaty za zadeklarowane egzaminy lub wniosku o ‎zwolnienie z opłaty. Osoba dopuszczona do egzaminu, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji ‎egzaminacyjnej (do końca sierpnia – sesja jesienna, do końca grudnia – sesja zimowa) składa ‎dyrektorowi OKE:‎ Deklarację zawierającą wykaz zajęć edukacyjnych, z których w danej sesji ‎egzaminacyjnej zamierza zdawać egzaminy (pobierz deklarację)‎. Dowód wniesienia opłaty za egzaminy z zakresu zajęć edukacyjnych, z których ‎zamierza zdawać egzaminy w danej sesji egzaminacyjnej, albo wniosek o zwolnienie z ‎opłat (pobierz wniosek o zwolnienie).‎

Informacji o aktualnie obowiązujących opłatach udzielają okręgowe komisje egzaminacyjne.‎‎

W ilu sesjach można zdawać egzaminy eksternistyczne ?

Okręgowe komisje egzaminacyjne udzielają informacji o liczbie sesji, w których można zdawać egzaminy.

W uzasadnionych przypadkach osoba zdająca może ubiegać się ‎o przedłużenie okresu zdawania egzaminów. Wówczas składa ona ‎wniosek do dyrektora OKE (pobierz wniosek o przedłużenie). Osoba, która ponownie ubiega ‎się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych z zakresu danego typu szkoły dla ‎dorosłych, w okresie nie dłuższym niż 3 lata od upływu okresu zdawania egzaminów ‎eksternistycznych, ma prawo złożyć wniosek do dyrektora OKE o zaliczenie poprzednio ‎zdanych egzaminów eksternistycznych (pobierz wniosek o zaliczenie).‎

W jakiej formie są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne ?

Egzaminy eksternistyczne mają formę pisemną. Zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny ‎zawierający zadania różnego typu:‎

 • zamknięte (wielokrotnego wyboru, typu prawda – fałsz, na dobieranie)‎
 • otwarte (zadania z luką, krótkiej odpowiedzi, zdania rozszerzonej ‎odpowiedzi).

W arkuszu znajdują się zadania egzaminacyjne oraz miejsce na ich rozwiązanie. Przy każdym ‎zadaniu jest zamieszczona informacja o maksymalnej liczbie punktów, którą można otrzymać ‎za poprawne rozwiązanie zadania. Pierwsza strona arkusza egzaminacyjnego zawiera ‎instrukcję, którą należy przeczytać i podczas egzaminu stosować się do jej zaleceń. Arkusze są ‎kodowane zgodnie z instrukcją.‎

Podsumowanie

Egzamin eksternistyczny otwiera nowe możliwości dla osób pragnących kształcić się samodzielnie, dając im szansę na sprawdzenie swojej wiedzy na równi z innymi. Warto dalej zgłębiać temat, aby zrozumieć wszystkie niuanse i potencjalne korzyści płynące z takiego podejścia. Zachęcamy do poszerzania horyzontów i eksplorowania nowych ścieżek edukacyjnych, które mogą okazać się kluczem do sukcesu w przyszłości. Czy nie jest to fascynujące, jak różnorodne mogą być formy edukacji?

Przykładowe arkusze egzaminacyjne

Szczegółowe informacje na temat egzaminów eksternistycznych