Egzamin eksternistyczny
Kształcenie

Dla kogo i po co organizuje się egzaminy eksternistyczne ?

Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się po to, aby umożliwić osobom dorosłym ukończenie określonego typu szkoły dla dorosłych:

  • szkoły podstawowej
  • liceum ogólnokształcącego
  • branżowej szkoły I stopnia
  • branżowej szkoły II stopnia

Do egzaminów eksternistycznych mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i nie są uczniami szkół ani dziennych, ani wieczorowych.

Przystąpienie do egzaminu eksternistycznego musi być poprzedzone ukończeniem kursu eksternistycznego dla danego typu szkoły dla dorosłych. Kurs trwa 9 miesięcy, realizowany jest w formie zaocznej, co 2 weekend.

Kiedy są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne ?

Sesje egzaminacyjne są organizowane dwa razy w roku:

  • w sesji jesiennej od 1 do 31 października
  • w sesji zimowej od 1 do ostatniego dnia lutego

Harmonogram egzaminów ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 30 dni przed ‎rozpoczęciem sesji na stronie internetowej CKE

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin eksternistyczny ?

Należy uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu. Osoba, która ‎zdała egzaminy eksternistyczne otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły danego typu, ‎wydane przez komisję okręgową.

Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminów eksternistycznych ?

Po ukończeniu kursu eksternistycznego z zakresu danego typu szkoły, słuchacz nie później niż na dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji ‎egzaminacyjnej składa do ‎okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminów (pobierz wniosek). OKE podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego ‎osoby, która złożyła wniosek. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku osoba ‎ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych zostaje pisemnie ‎poinformowana przez dyrektora OKE o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. W ‎przypadku zakwalifikowania osoby, dyrektor OKE informuje ją o konieczności złożenia ‎deklaracji oraz dowodu wniesienia opłaty za zadeklarowane egzaminy lub wniosku o ‎zwolnienie z opłaty. Osoba dopuszczona do egzaminu, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji ‎egzaminacyjnej (do końca sierpnia – sesja jesienna, do końca grudnia – sesja zimowa) składa ‎dyrektorowi OKE:‎ Deklarację zawierającą wykaz zajęć edukacyjnych, z których w danej sesji ‎egzaminacyjnej zamierza zdawać egzaminy (pobierz deklarację)‎. Dowód wniesienia opłaty za egzaminy z zakresu zajęć edukacyjnych, z których ‎zamierza zdawać egzaminy w danej sesji egzaminacyjnej, albo wniosek o zwolnienie z ‎opłat (pobierz wniosek o zwolnienie).‎

Informacji o aktualnie obowiązujących opłatach udzielają okręgowe komisje egzaminacyjne.‎‎

W ilu sesjach można zdawać egzaminy eksternistyczne ?

Okręgowe komisje egzaminacyjne udzielają informacji o liczbie sesji, w których można zdawać egzaminy.

W uzasadnionych przypadkach osoba zdająca może ubiegać się ‎o przedłużenie okresu zdawania egzaminów. Wówczas składa ona ‎wniosek do dyrektora OKE (pobierz wniosek o przedłużenie). Osoba, która ponownie ubiega ‎się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych z zakresu danego typu szkoły dla ‎dorosłych, w okresie nie dłuższym niż 3 lata od upływu okresu zdawania egzaminów ‎eksternistycznych, ma prawo złożyć wniosek do dyrektora OKE o zaliczenie poprzednio ‎zdanych egzaminów eksternistycznych (pobierz wniosek o zaliczenie).‎

W jakiej formie są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne ?

Egzaminy eksternistyczne mają formę pisemną. Zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny ‎zawierający zadania różnego typu:‎

  • zamknięte (wielokrotnego wyboru, typu prawda – fałsz, na dobieranie)‎
  • otwarte (zadania z luką, krótkiej odpowiedzi, zdania rozszerzonej ‎odpowiedzi).

W arkuszu znajdują się zadania egzaminacyjne oraz miejsce na ich rozwiązanie. Przy każdym ‎zadaniu jest zamieszczona informacja o maksymalnej liczbie punktów, którą można otrzymać ‎za poprawne rozwiązanie zadania. Pierwsza strona arkusza egzaminacyjnego zawiera ‎instrukcję, którą należy przeczytać i podczas egzaminu stosować się do jej zaleceń. Arkusze są ‎kodowane zgodnie z instrukcją.‎

Przykładowe arkusze egzaminacyjne

Szczegółowe informacje na temat egzaminów eksternistycznych

Dodaj komentarz