Formy edukacji zawodowej dorosłych
Kształcenie

Formy edukacji zawodowej dorosłych

Nikogo już nie dziwi fakt, że edukacja nie kończy się z chwilą opuszczenia murów szkolnych. Kształcenie ustawiczne już dawno temu stało się wymogiem współczesności. Jedni uczą się, ponieważ wynika to z ich wewnętrznej potrzeby doskonalenia, a inni dlatego, że zmusza ich do tego sytuacja życiowa bądź zawodowa.

Niezależnie od powodów, dla których dana osoba poświęca swój czas, energię, a nawet fundusze na doskonalenie uważam, że warto, bo jest to inwestycja, która zawsze się zwróci.

Szkolne formy edukacji dorosłych

 • publiczne i niepubliczne szkoły dla dorosłych umożliwiające ukończenie szkoły podstawowej, kursy z zakresu szkoły podstawowej, podstawowe studium zawodowe
 • branżowe szkoły II stopnia; jest to odpowiednik szkół zawodowych
 • szkoły średnie (licea i technika)
 • szkoły policealne (dla absolwentów liceów ogólnokształcących
 • szkolnictwo wyższe (studia licencjackie czyli zawodowe, jednolite lub uzupełniające magisterskie, podyplomowe)

Dodatkowe informacje na temat szkół dla dorosłych

Pozaszkolne formy edukacji dorosłych

Realizowane są przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia
ustawicznego, centra kształcenia zawodowego oraz publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • kursy umiejętności zawodowych
 • kursy kompetencji ogólnych
 • turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Dominującymi formami organizacyjno-programowymi kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych są:

 • uniwersytety powszechne, robotnicze, ludowe, dla rodziców, uniwersytety trzeciego wieku
 • studia oświatowe
 • kursy zawodowe i problemowe
 • spotkania autorskie, hobbystyczne

Pozaszkolne formy dalszego kształcenia prowadzone są przez:

 • stowarzyszenia (gospodarcze, kulturalne, społeczne, edukacyjne)
 • organizacje społeczno-polityczne i wyznaniowe
 • związki zawodowe i inne organizacje pracownicze
 • organizacje branżowe i zakłady pracy
 • kluby zainteresowań i usług społecznych
 • fundacje oraz komercyjne spółki w różnych dziedzinach szeroko rozumianej gospodarki narodowej itp.

Zadania w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży wykonują także Ochotnicze Hufce Pracy

Dodatkowe informacje na temat kursów

Dodatkowe informacje na temat szkoleń