Kiedy nie obowiązuje zwolnienie z PIT dla młodych
Pozostałe

Kiedy nie obowiązuje zwolnienie z PIT dla młodych

Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązuje zwolnienie z PIT dla młodych (tzw. PIT zerowy), który stanowi ukłon Państwa w kierunku osób, które nie ukończyły 26 roku. Z założenia zmniejszenie obciążeń ma pozwolić młodym ludziom łatwiej rozpocząć pracę i równocześnie dać możliwość powrotu na rynek pracy osobom pracującym w szarej strefie.

” Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528,00 zł.”

Nadwyżka przychodów ponad tę kwotę podlega automatycznie opodatkowaniu według zasad ogólnych. Do nadwyżki tej zastosowanie mają standardowe koszty uzyskania przychodów z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia. Są jednak pewne wyjątki, a mianowicie.

Począwszy od 2021 r. z ulgi dla młodych mogą korzystać dodatkowo osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i osiągają przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego.

Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników.

Ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia danej osoby z zapłaty składek na ZUS i NFZ (jeśli osoba ta jest objęta ubezpieczeniem społecznym oraz ubezpieczeniem zdrowotnym).

kiedy zwolnienie z PIT dla młodych nie występuje?

W przypadku:

 • umów zleceń objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
 • umów o dzieło,
 • jednoosobowych działalności gospodarczych,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • kontraktów menadżerskich,
 • innych przychodów objętych podatkiem zryczałtowanym
 • stypendiów
 • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny
 • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach
 • dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14
 • nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 ustawy o PIT

W przypadku umów-zleceń na małe kwoty (do 200 zł), objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym zastosowanie ma uproszczona forma opodatkowania, w której podatek wylicza się od kwoty brutto wynagrodzenia bez wyznaczania podstawy opodatkowania.

Tabela zysków w 2021 roku